معرفی اداره نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه

به نام خالق یکتا

به سامانه اینترنتی اداره نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک خوش آمدید. با تاییدات الهی،این سامانه به منظور تسهیل دسترسی و ارتباط دانشجویان گرامی، اولیای محترم آنان، اعضای محترم هیأت علمی،اساتیدمحترم مدعو و همکاران گرامی با این اداره راه اندازی شده است.

نظارت و ارزیابی در نظام‌های آموزشی یکی از ضروریات پویایی این نظام‌ها است. و عدم وجود فرآیند ارزیابی مستمر در نظام‌های آموزشی، موجب رکود آنها می‌گردد. در این راستا و تأکید ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست محترم دانشگاه اسلامی واحد اراک به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزشی و فراهم ساختن بستر و شرایط لازم برای مشارکت هرچه بیشتر اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو در بهبود کیفیت آموزشی و عرصه خدمات تخصصی آموزشی در جهت پیشبرد برنامه ریزی راهبردی آموزشی ازتاریخ 94/12/22 به طور رسمی مشغول به فعالیت شده است.

اداره نظارت و ارزشیابی آموزشی در دانشگاه عهده دار وظایف متعددی در ارتباط با نظارت و ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی،اساتید مدعو و همکاران آموزشی و جمع آوری آمار و اطلاعات از دانشجویان گرامی،اعضای محترم هیأت علمی،اساتید محترم مدعو و همکاران محترم آموزشی دانشگاه و ارزیابی عملکرد آنها جهت بهبود کیفیت آموزشی و فعالیت های دیگر بر حسب مورد و نیاز حوزه معاونت آموزشی و ریاست محترم واحد می باشد.

نظارت به معنی کنترل، مراقبت و بازدید است امروزه نظارت حلقه تکمیلی فرآیند برنامه‌ ریزی و تداوم دهنده و تصحیح ‌کننده آن به شمار می آید و ارزشیابی آموزشی وسیله ای جهت تعیین میزان رسیدن برنامه به هدف های آموزشی می باشد. 

 

اهداف نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه

1- ارتقای کیفیت آموزشی

2- دستیابی به تصویر روشن و واقعی از فعالیت های علمی و آموزشی دانشگاه

3- یاری دادن به خود تنظیمی امور آموزشی در دانشگاه

4- مشارکت اعضای محترم هیأت علمی، اساتید محترم مدعو، همکاران محترم حوزه آموزشی و دانشجویان گرامی در ارتقای کیفیت آموزشی

 

راهبرد های نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه

1- اشاعه فرهنگ خود ارزیابی(ارزشیابی) در نظام آموزشی

2- مشارکت دانشجویان گرامی، اعضای محترم هیأت علمی، اساتید محترم مدعو و همکاران محترم در امر ارزشیابی

3- انجام ارزشیابی به عنوان یک فرایند مستمر و دایمی

4- نگرش به ارزشیابی به عنوان مرحله ای از نظام آموزشی

5- وجود فرصت مناسب برای دانشجویان گرامی، اعضای محترم هیأت علمی، اساتید محترم مدعو و همکاران محترم برای بیان نظرات خود