راهبرد های نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه

۲۳ مهر ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۵ کد : ۱۸۷۱ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۸۳۳

1- اشاعه فرهنگ خود ارزیابی(ارزشیابی) در نظام آموزشی

2- مشارکت دانشجویان گرامی، اعضای محترم هیأت علمی، اساتید محترم مدعو و همکاران محترم در امر ارزشیابی

3- انجام ارزشیابی به عنوان یک فرایند مستمر و دایمی

4- نگرش به ارزشیابی به عنوان مرحله ای از نظام آموزشی

5- وجود فرصت مناسب برای دانشجویان گرامی، اعضای محترم هیأت علمی، اساتید محترم مدعو و همکاران محترم برای بیان نظرات خود